ข่าวกิจกรรม

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย One Home One Team จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย การติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานทีม One Home หัวหน้าหน่วยงานราชการ เครือข่ายมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอปท. ตามโครงการ “ลมหายใจ” ของจังหวัดพะเยา ผู้ประกอบการ และประชาชน,การประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในหัวข้อ “ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของทุกคน” ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผ่านสถานีวิทยุ สวท. FM. 95.25 MHz รายการ “ป๊ะกันที่บ้านเฮา”, การเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และกิจกรรมนันทนาการตอบคำถามเกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน ณ ตลาดต้นสัก ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial