ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520* สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536  โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ

     ในปี 2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด และภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด  มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial