อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

            เป็นกระทรวงภาคสังคมในการทําหน้าที่เป็นองค์กรและกลไกด้านสังคมในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้สามารถบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มีความมั่นคง ในการดํารงชีวิตอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหารให้เป็นระบบ จากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial