ในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นายภาณุวัฒน์ กันยาใจ ตำแหน่ง นิติกร นางสาวปภาวรินท์ ธุระเสร็จ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีฯ


Share: