วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทีมเข้าร่วมพิธีการทีมที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 400 คน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ เป็นประธานในพิธี


Share: