วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางสาวงามไฉน อรุณาทิตย์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อม ทล.1-ทล.1202 อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ


Share: