วันที่​ 9-13 พฤศจิกายน​ 2563 นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา​ได้มอบหมายให้​นางสาวมธุรวันต์​ น้ำสา ตำแหน่ง​ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 3​ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนำร่อง ซึ่งมีการขึ้นระบบแบบคู่ขนานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มาฝึกอบรมในวันนี้มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่มที่ 2 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่มที่ 3 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 #กรมบัญชีกลาง #ระบบGFMIS​ ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร


Share: