วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19ราย เป็นเงิน1,190,000 บาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน6 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


Share: