นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางวัลลภา ธนู ประสิทธิ์วัชรากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและ นางอัญชัน หวังระบอบ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินของศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทีม One Home จังหวัดพะเยา ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา


Share: