นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปะชุม 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ 2564


Share: