นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจ้นทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม จอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


Share: