นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานต้นแบบ จังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำปี 2563 โดยมีิ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเอื้องจำปา ชั้น 3 อาคาร 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


Share: