ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และสำเนาเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


Share: