นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ได้มอบโล่เกียรติคุณคลังปัญญาดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี (ตุงหลวงโลหะ) ให้แก่ นายคำ ปินะดวง อายุ 84 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 270 หมู่ที่ 12 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งโล่เกียรติคุณดังกล่าวกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดทำขึ้นตามโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ พัฒนาตนเอง พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน คลังปัญญาผู้สูงอายุเป็นทุนทางสังคมที่มี ศักยภาพเพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา สมควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด โดยนำจุดแข็งนี้มา สร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดปิติสุข


Share:นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินขวัญถุงสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ของจังหวัดพะเยา จำนวน 4 ท่าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial