ในระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม นายภาณุวัฒน์ กันยาใจ ตำแหน่ง นิติกร นางสาวปภาวรินท์ ธุระเสร็จ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีฯ


Share:วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายฐปนพ ขรวงศ์ นักพัฒนาสังคม (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา และงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ประธานกลุ่มภาคีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ณ วัดสันต้นผึ้ง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 โรงเรียน และมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 655 คน


Share:วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ทีมเข้าร่วมพิธีการทีมที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ณ บริเวณหาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 400 คน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ เป็นประธานในพิธี


Share:วันที่​ 9-13 พฤศจิกายน​ 2563 นางจิตติมา​ กรีอารี​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา​ได้มอบหมายให้​นางสาวมธุรวันต์​ น้ำสา ตำแหน่ง​ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 3​ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่จะมีการขึ้นระบบ New GFMIS Thai กลุ่มที่ 3 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มนำร่อง ซึ่งมีการขึ้นระบบแบบคู่ขนานไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (2) กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานที่มาฝึกอบรมในวันนี้มีกำหนดขึ้นระบบในวันที่ 4 มกราคม 2564 (3) กลุ่มที่ 2 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 เมษายน 2564 และ (4) กลุ่มที่ 3 กำหนดขึ้นระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 #กรมบัญชีกลาง #ระบบGFMIS​ ณ ห้อง Training Center 1 – 3 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร


Share:วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่1/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19ราย เป็นเงิน1,190,000 บาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน6 โครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial