หน้าแรก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าว เด่น

นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสาธวี ใจเสมอ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน” และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านสังคมสงเคราะห์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวัลลภา ธนู ประสิทธิ์วัชรากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและ นายธนกฤต สมควร ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือปี 2563 การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อคนทุกคน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯวิทยาลัยสงฆ์ นครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานดังกล่าว

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการชำระหนี้ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ และบริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี น.ส.พฤษภาพร ธนัตถ์ชัชชม ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ เข้าร่วมสรุปประเด็นการเก็บข้อมูลและหลักฐานการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา

วันที่​ 26​ ตุลาคม​ 2563​ นาง​วัลลภา​ ธนู​ ประสิทธิ์วัชรากร​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ​ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา​ มอบหมายให้​นายภาณุวัฒน์​ กันยาใจ​ ตำแหน่ง​ นิติกร(กองทุนผู้สูงอายุ)​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ “การติดตามประเมินผลภายในเพื่อรองรับและเผชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่​จ.พะเยา” ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่ายเพื้อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ​(สกค)​ ณ​ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนชลสินธุ์ โฮม​ แอนด์​ การ์เด้น​ อำเภอเชียงคำ​ จังหวัดพะเยา​ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและวางแผนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย​ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น​ คณะทำงาน​(สกค)​ในตำบล​ จำนวน​ 40​ ​คน

ดูทั้งหมด

ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหัดพะเยา-เร …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา-เ …
อ่านเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
 
เด็กและเยาวชน
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

31471
Total Visitors
2540
Visitors Today
5
Live visitors
31471
Total Visitors
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial